دینا فایل
55
پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : عددنویسی-عددخوانی صفحه 5 - 7 (ج5)

پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : عددنویسی-عددخوانی صفحه 5 - 7 (ج5)

۱۱ مهر ۱۴۰۲

پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : عددنویسی-عددخوانی صفحه 5 - 7 (ج5) تدریس و پاسخ به سوالات گاج ریاضی صفحه 13 تا...

20,000 تومان9,000 تومان
ویدیوی ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : عددنویسی-عددخوانی صفحه 5 - 7 (ج5)

ویدیوی ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : عددنویسی-عددخوانی صفحه 5 - 7 (ج5)

۱۱ مهر ۱۴۰۲

ویدیوی ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : عددنویسی-عددخوانی صفحه 5 - 7 (ج5) تدریس و پاسخ به سوالات گاج ریاضی صفحه 13 تا  ...

5,000 تومان
55
پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : عددنویسی و عددخوانی صفحه 5 - 7 (ج4)

پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : عددنویسی و عددخوانی صفحه 5 - 7 (ج4)

۱۱ مهر ۱۴۰۲

پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : عددنویسی و عددخوانی صفحه 5 - 7 (ج4) تدریس و پاسخ به سوالات ریاضی صفحه 5 تا 7...

20,000 تومان9,000 تومان
ویدیوی ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : عددنویسی و عددخوانی صفحه 5 - 7 (ج4)

ویدیوی ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : عددنویسی و عددخوانی صفحه 5 - 7 (ج4)

۱۱ مهر ۱۴۰۲

  ویدیوی ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : عددنویسی و عددخوانی صفحه 5 - 7 (ج4) تدریس و پاسخ به سوالات ریاضی صفحه 5 تا 7...

5,000 تومان
55
پاوروینت ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : عددنویسی و عددخوانی صفحه 4 (ج 3 )

پاوروینت ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : عددنویسی و عددخوانی صفحه 4 (ج 3 )

۱۱ مهر ۱۴۰۲

پاوروینت ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : عددنویسی و عددخوانی صفحه 4 (ج 3 ) مباحث:معرفی نمادهای ریاضیعدد نویسی: آشنایی با مفهوم طبقه و مرتبهعددنویسی با رسم شکلرفع خستگی(...

20,000 تومان9,000 تومان
ویدیوی ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : عددنویسی و عددخوانی صفحه 4 (ج 3 )

ویدیوی ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : عددنویسی و عددخوانی صفحه 4 (ج 3 )

۱۱ مهر ۱۴۰۲

ویدیوی ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : عددنویسی و عددخوانی صفحه 4 (ج 3 ) مباحث:معرفی نمادهای ریاضیعدد نویسی: آشنایی با مفهوم طبقه و مرتبهعددنویسی با رسم شکلرفع خستگی(...

5,000 تومان
55
پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : حل مساله و الگویابی صفحه 2 - 3 (ج2)

پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : حل مساله و الگویابی صفحه 2 - 3 (ج2)

۱۱ مهر ۱۴۰۲

پاورپوینت ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : حل مساله و الگویابی صفحه 2 - 3 (ج2) مباحث:پاسخ فعالیت صفحه 2 و 3 کتاب ریاضیپاسخ تمرین گاج ریاضی ص 11 و 12...

20,000 تومان9,000 تومان
ویدیوی ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : حل مساله و الگویابی صفحه 2 - 3 (ج2)

ویدیوی ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : حل مساله و الگویابی صفحه 2 - 3 (ج2)

۱۱ مهر ۱۴۰۲

ویدیوی ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : حل مساله و الگویابی صفحه 2 - 3 (ج2) مباحث:پاسخ فعالیت صفحه 2 و 3 کتاب ریاضیپاسخ تمرین گاج ریاضی ص 11 و 12...

5,000 تومان
ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : حل مساله و الگویابی صفحه 2 - 3 (ج2)

ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : حل مساله و الگویابی صفحه 2 - 3 (ج2)

۱۱ مهر ۱۴۰۲

ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول : حل مساله و الگویابی صفحه 2 - 3 (ج2) مباحث:پاسخ فعالیت صفحه 2 و 3 کتاب ریاضیپاسخ تمرین گاج ریاضی ص 11 و 12...

5,000 تومان